Menu

porten banner v2

Årsmelding 2012/2013 i Romfo sokn

  • Overordnet kategori: Ressurser

Styret i Romfo Sokneråd :

Leder:                                          Endre Klingøy

Nestleder :                                   Britt Gikling

Sekretær:                                     Grete Brenden Solberg

Kasserer:                                     Halvard  Vermøy

Medlem :                                    Ole Magne Bjørnjell

Medlem :                                    Rita Dyrnes Flatvad

Medlem (prest):                          Helge Storseth

Varamedlem:                              Gunn Lillian Svisdal Hersel

Dåpskontakt :                               Rita Dyrnes Flatvad

Nødhjelpskontakt :                      Gunn Lillian hersel Svisdal

Medlemmer til Fellesrådet :        Halvard Vermøy

                                                     Britt Gikling

1 vara :                                         Endre klingøy

2 vara :                                         Rita Dyrnes Flatvad

 

Arbeidsoppgaver:

- Det har vært avholdt 4 styremøter siden siste årsmøte.

- 31 saker har vært tatt opp

 

Trosopplæring:     

-     Min bibelbok 3-åringer

-      Utdeling av 4-årsbok

-       barnebibel til 5-åringer

-       DVD Kirkerottene 6-åringene

-       Nytestamente og bibel til konfirmantene ved konfirmasjon.

-       arrangert  Slush-dag på Flatvad for unge mellom 10 og 14 år 

-       Høsttakkegudstjeneste ble avholdt 28.10.2012 der Fale Bygdekvinnelag stod for servering og 6-åringene i soknet også deltok.

Ann Lene Kleven er blitt ansatt som trosopplærer i 4 sokn og Romfo sokn har også benyttet henne som ressurs til arbeidet mot trosopplæringa.

 

Offringer 2012:

- Totalt 14 stk.

 

Bispevisitas:

I november var det Bispevisitas i alle sokn i Sunndal kommune. I den forbindelse ble det holdt fellesmøte for alle sokna og Fellesrådet i Grøa Bedehus der Romfo sokneråd var ansvarlig for pynting og bevertning. Den 02.12.2012 var Biskop med følge på befaring ved Romfo kirke og fikk der en status over planer og videre utfordringer i soknet. Biskopen fikk boka ”Gjøra kapell -og litt om andre kyrkjer i Sunndal” som gave.

 

Andre saker:

- Åpen veikirke ble gjennomført i 6 uker sommeren 2012. Dette som en del av et samarbeid mellom Gjøra Bygdeutvikling og Romfo sokn i forbindelse med at det ble gitt pengestøtte til boka ”Gjøra kapell”. To ungdommer stod for åpning og lukking i hver sin 14-dagers periode og GBU stod også for en 14-dagers periode. Lite besøk i første del men bedre i siste del av sommeren. Boka var lagt ut for salg i kirken, litt salg. Åpen veikirke er også planlagt i 2013.

- Befaring i Gjøra kapell viser at det må gjøres noe med mattene og bedre belysning over lesepult og prekestol. Pris er innhentet og dette blir vurdert av Fellesrådet.

- Soknerådet tok initiativ til at autovern ved Romfo kirke ble utbedret.

-Årets fasteaksjon gikk til Kirkens Nødhjelp og dette ble innsamlet den 19.03.2013 med hjelp av konfirmantene i 2013. Opptelling og pizza i Gjøra Bedehus.

-Beplantning av kirkegårdene (Romfo og Gjøra) ble utført av soknerådets medlemmer før 17 mai.

- Fjærning av limtresøyler i Romfo kirke. Limtresøylene som i 1983 er satt inn som et oppstøttingstiltak, er negativt funksjonelt og estetisk. Soknerådet har derfor et ønske om å fjærne søylene, men anomoder fellesrådet til å ta en besluttning

 

Årsplan Romfo sokn:

- Det er utarbeidet ny, komplett årsplan som inneholder oversikt over årets gudstjenester, oppgaver for soknerådsmedlemmene ved gudstjenestene, offringer, plan over trosopplæring, andre gjøremål og idètilfang.  

 

Gudstjenestereforma:

- Det er nedsatt strategigruppe for å se på utfordringer for å få økt deltagelse i kirkene. Forslag vil bli samlet i en idèbank som igjen skal bli nedfelt i årsplana. Her er det viktig å tenke kvalitet framfor kvantitet. Dette er et ledd i den nye Gudstjenestereforma. Rådets arbeid vil være konsentrert om arbeidet med års- og strategiplaner og ingen forandringer i forhold til gudstjenestene.

 

Publisering av årsmelding, årsplan, regnskap og idètilfang:

- Dette vil bli lagt inn på hjemmesida til Romfo Sokn under www.Sunndalsporten.com

 

Regnskap:

- Er revidert og funnet i orden.

 

Ref :Endre Klingøy   Dato :23.04.13

The most visited gambling websites in The UK