Menu

porten banner v2

Årsmøte i Romfo sokn

  • Overordnet kategori: Ressurser

Årsmøtet i Romfo sokneråd ble holdt i februar 2014. Her er sakene som ble tatt opp.

 

Sak 1 Årsmelding 2013

  • Arbeidsoppgaver

Det har vært avholdt 6 styremøter siden siste årsmøte, og tilsammen er det blitt tatt opp 36 saker.

  • Trosopplæring

Ny trosopplæringsplan innført i samarbeid med trosopplærer Ann Lene Kleven. Dette har vært en tidkrevende og arbeidsom sak og som nå er på plass. Den er godkjent av biskopen i Møre, 06.01.14. I tillegg er det også holdt høsttakkefest 29.09.13.

  • Ofringer 2013

Totalt 8 stk.

  •  Saker

Åpen veikirke ble gjennomført på det andre året, i 6 uker sommeren 2013. Dette som en del av et samarbeid mellom Gjøra Bygdeutvikling (GBU) og Romfo sokn i forbindelse med at det ble gitt pengestøtte til boka ”Gjøra kapell”. En ungdom stod for åpning og lukking i 4 ukers periode og GBU stod for en 14-dagers periode.

Befaring i Gjøra kapell viste at det måtte gjøres noe med mattene og bedre belysningen  over lesepult og prekestol. Dette er utført.

Soknerådet tok initiativ til at autovern ved Romfo kirke ble utbedret.  Dette er også utført

Årets fasteaksjon gikk til Kirkens Nødhjelp og dette ble innsamlet den 19.03.2013 med hjelp av konfirmantene i 2013. Opptelling og pizza i Gjøra menighetshus

Beplantning av kirkegårdene (Romfo og Gjøra) ble utført av soknerådets medlemmer før 17.mai.

Limtresøyler i Romfo kirke ble fjernet høsten 2013. Dette ble besluttet i fellesrådet i samsvar med riksantikvaren.

Det elektriske anlegget ved Gjøra kapell og Romfo kirke er inspisert og funnet i orden

Det ble foretatt nytt valg av leder i Romfo sokneråd 28.11.13. Ole Magne Bjørnhjell ble valgt.

Prestesituasjonen i kommunen er at vi har bare to prester, som igjen medfører midre gudtjenester og. Ann Lene Kleven er har fåt utvidet sin stilling med 30 % som medhjelper på kirkekontoret, dette er til stor hjelp for prestene.

 

Sak 2 Regnskap

Er revidert og funnet i orden.

Sak 3 Nye salmebøker

Romfo sokneråd innstiller til årsmøtet at det blir kjøpt inn nye salmebøker. Soknerådet innstiller på at 50 % av kostnaden tas fra egne fondsmidler.

Sak 4 Årsplan for 2014 er utarbeidet

For mer informasjon om gudstjenester, se kirkebladet.

   

The most visited gambling websites in The UK