Menu

porten banner v2

Innkalling til generalforsamling 8.juni kl 19.30

  • Overordnet kategori: Ressurser

Til aksjonærene i Sunndalsporten Eiendom AS

                                                                                               Sunndalsøra, 30.05.2017

Innkalling til generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Sunndalsporten Eiendom AS i Sunndalsporten torsdag 8. juni 2017 kl 19.30.

Til behandling i generalforsamlingen foreligger:

  1. Godkjenning av sakliste og eventuelle fullmakter
  2. Valg av møteleder, protokollfører, og to personer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016
  4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd samt utdeling av utbytte
  5. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret og revisor
  6. Valg av styre, styreleder, valgkomite, aksjonærutvalg og revisor

Vedtektene § 5 / Aksjonæravtalen pkt 6: Selskapets styre skal ha 3-6 styremedlemmer, hvorav ett medlem oppnevnt fra Sunndal Næringseiendom AS. Aksjelovens § 6-6: Styret velges for 2 år når ikke annet er fastsatt i vedtektene.

Følgende valg ble vedtatt av generalforsamlingen 25. mai 2016:

Styre:

Leif Kåre Gustavsen, leder valgt for 1 år

Anne Gulla Hagen, valgt for 1 år (oppnevnt av SNE)

Jorunn Klingøy, ikke på valg, valgt i 2015 for 2 år

Gunnar Edvin Nisja, ikke på valg, valgt i 2015 for 2 år

Marit Hjellmo, ikke på valg, valgt i 2015 for 2 år

Varamedlemmer:

Per Helge Malvik – personlig vara for Anne Gulla Hagen

Harald Øyamo, ikke på valg, valgt i 2015 for 2 år

Bjørn Gravem, ikke på valg, valgt i 2015 for 2 år

Valgkomite:

Gunnar Olav Nisja, valgt for 1 år, leder

Jens – Petter Jørgensen, valgt for 2 år

Evy Forseth, valgt for 3 år

Aksjonærutvalg:

Lars Arnold Forseth, valgt for 1 år

Asbjørn Gravem, valgt for 2 år

GBU v/Leif Larsen, valgt for 3 år

Aksjonærer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt.

Saker som ønskes framlagt på generalforsamlingen, må være innkommet til styret innen en uke før generalforsamlingen avholdes

 

Se komplett resultatregnskap med revisjonsberetning her: http://sunndalsporten.com/index.php/nyheter/881-spe

 

Med hilsen

Leif Kåre Gustavsen (sign), styreleder

The most visited gambling websites in The UK